Ga naar OnlyHuman home

Antidiscriminatiebeleid

UMON heeft de ambitie om mensen en organisaties bij elkaar te brengen op een manier die optimaal recht doet aan de ontwikkeling, ambities en doelstellingen van beide partijen. Wij vinden het hierbij vanzelfsprekend dat iedereen gelijke kansen krijgt. Bij het vinden en behouden van een baan of opdracht via UMON speelt daarom ras, geslacht, levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid of welke andere niet-functioneel relevant kenmerk een rol.

Definitie discriminatie

Onder discriminatie wordt verstaan: het maken van direct en indirect onderscheid tussen personen op grond van geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.

Onder discriminatie wordt uitdrukkelijk ook verstaan het ingaan op verzoeken van opdrachtgevers om bij het werven en selecteren van professionals onderscheid tussen personen te maken op basis van criteria, die niet noodzakelijk of relevant zijn voor een goede invulling van de functie. Wij beoordelen de geschiktheid van een kandidaat naar vaardigheden, competenties en talenten.

 

Standpunt UMON

 • UMON wijst iedere vorm van discriminatie af, en zet zich actief in om discriminatie tegen te gaan.
 • UMON zet zich als werkgever in voor een veilig werkklimaat waarin iedereen altijd met respect wordt behandeld, er ruimte is voor overleg en waar ongewenst gedrag, in welke vorm dan ook, wordt aangepakt.
 • Verzoeken van opdrachtgevers om bij het werven en selecteren rekening te houden met specifieke criteria, worden uitsluitend gehonoreerd als er sprake is van functionele eisen en deze niet in strijd zijn met welke antidiscriminatie-wetgeving dan ook. Uitzonderingen hierop zijn uitsluitend mogelijk als er bijvoorbeeld sprake is van een wettelijk voorkeursbeleid.

Verantwoordelijkheid werknemers en door UMON geplaatste professionals

 • Werknemers en professionals hebben een eigen verantwoordelijkheid om alert te zijn op verzoeken vanuit opdrachtgevers om bij het werven en selecteren rekening te houden met bepaalde criteria, en die een discriminatoir karakter hebben. Zij dienen er zorg voor te dragen dat er aan dat soort verzoeken geen medewerking wordt verleend.
 • Indien de werknemer of professional discriminatie signaleert en aan de orde wil stellen, misstanden wil melden en/ of een vertrouwenskwestie aan de hand heeft, kan hij/ zij voor overleg terecht bij een direct leidinggevende of verantwoordelijke. Indien dit niet mogelijk is dan kan de werknemer of professional terecht bij de directie of bij de vertrouwenspersoon van UMON.

Verantwoordelijkheid werkgever

UMON zet zich er als werkgever voor in dat er voor werknemers een veilig werkklimaat is, waarin men elkaar met respect bejegent en er ruimte is voor constructief overleg, en waar ongewenst gedrag in welke vorm dan ook, voorkomen en aangepakt wordt. Daarbij legt UMON nadrukkelijk ook de verbinding met haar eigen vigerend diversiteit- en inclusiviteitbeleid.

UMON zorgt er onder meer voor dat:

 • er actief invulling wordt gegeven aan het beleid en de toetsing van het beleid aan de praktijk;
 • de nieuwe werknemer bij indiensttreding een versie ontvangt van het antidiscriminatiebeleid;
 • het beleid wordt gepubliceerd op de internetsite;
 • Alle medewerkers jaarlijks trainingen volgen in het kader van onbevooroordeeld werven en selecteren;
 • de algemene voorwaarden van UMON op zodanige wijze worden overeengekomen met haar opdrachtgevers, dat UMON haar diensten conform een antidiscriminatiebeleid aanbiedt;
 • UMON spant zich in om opdrachtgevers in woord en daad aan te laten sluiten bij de uitgangspunten van het beleid.

Klachtenprocedure

Klachten rondom discriminatie kunnen worden ingediend bij de direct leidinggevende. Ook kan men contact opnemen met de vertrouwenspersoon.

Evaluatie en bijstelling

UMON bekijkt jaarlijks of het antidiscriminatiebeleid nog afdoende is of dat deze aanpassing behoeft.