Ga naar OnlyHuman home

(Externe) Vertrouwenspersoon van OnlyHuman

Blog

Heb jij, als professional van OnlyHuman, te maken met ongewenst gedrag of  een integriteitsprobleem? En wil je daar met iemand over praten? Dan kan je daarvoor contact opnemen met onze externe vertrouwenspersoon Anne van Evert.

Anne heeft een lange periode gewerkt voor de gemeente Den Haag als projectleider, trainer en vertrouwenspersoon. Haar kracht zit in het helpen van mensen en daarom werkt ze sinds een jaar als zelfstandig coach en vertrouwenspersoon. Anne kan je helpen als je melding wil maken van ongewenst gedrag of integriteit dat is ontstaan tussen jou en je opdrachtgever en/of tussen jou en OnlyHuman.

 

Waar gaat het om bij ongewenst gedrag?

Ongewenst gedrag is geordend in vier categorieën: seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie.

  • Seksuele intimidatie betreft de gedragingen zoals bij #MeToo aandacht krijgen;
  • Agressie en geweld betreffen situaties waarbij de medewerker zich fysiek of mentaal bedreigd of aangevallen voelt;
  • Pesten betreft intimiderend gedrag zoals nare grapjes, vaak met een herhalend karakter;
  • Discriminatie betreft het op een andere wijze behandelen in een vergelijkbare situatie als collega’s op grond van godsdienst, levensovertuiging, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, leeftijd, handicap of chronische ziekte.

 

Waar gaat het om bij integriteit?

Het gaat hier om (vermoedens van) misstanden in de organisatie. Dat kan gaan om financieel misbruik, misbruik van positie en belangenverstrengeling, van informatie, van bevoegdheden, van bedrijfsmiddelen. Gevoelsmatig heb je vaak door dat er iets gebeurt dat niet klopt. Met dat vermoeden, vaak gekoppeld aan concrete waarneming kan je een melding doen.

 

Hoe werkt het als je een situatie wilt melden?

Je kan de vertrouwenspersoon benaderen per telefoon of mail. Hierna volgt een gesprek in een vertrouwelijke situatie. Op jouw verzoek vaak op een plek buiten het werk. Dat wat besproken is blijft bij ongewenst gedrag vertrouwelijk, bij integriteit ligt dat net iets anders.

In overleg bepaal je wat je wilt doen met je ervaring. De vertrouwenspersoon luistert naar jouw verhaal en schetst welke mogelijkheden er voor je zijn en hoe je bijvoorbeeld kan reageren. Vaak zijn er meerdere gesprekken nodig om tot een keuze te komen. Maar er kan ook gekozen worden om de situatie te laten rusten.

Als je er voor kiest om in gesprek te gaan met een collega of leidinggevende en je vindt dat lastig of stelt het op prijs om een medewaarnemer te hebben, kan Anne meegaan met de gesprekken.

 

Is er een verschil in de procedure?

Integriteitsissues worden anders aangepakt. Dat wat gemeld wordt kan dermate zwaar zijn dat de vertrouwenspersoon zich moreel verplicht voelt om dit aan te kaarten bij de directie. Voor je je verhaal doet, zal de vertrouwenspersoon melden dat dit het gevolg kan zijn. Hierdoor zou je kunnen besluiten om het voor je te houden.

 

We hopen natuurlijk dat je nooit in de situatie zal komen waarbij de inzet van Anne nodig is, maar het is belangrijk om te weten dat de mogelijkheid er is. Ook als je niet zeker bent van je zaak.